top of page

기술력평가

  투자용 기술력 평가절차

        -  투자용 기술력 평가는 신청주체에 따라 수행절차가 상이하며, 2주~4주 내외의 기간이 소요됨.

 

           <그림1> 투자용 기술력평가 절차 (투자기관이 신청하는 경우)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

           <그림2> 투자용 기술력평가 절차 (중소기업이 신청하는 경우)

투자용기술력평가 1-1.png
투자용기술력평가 2-1.png
bottom of page